48 Lời Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Rất Hay) - Đức An
48 Lời Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Rất Hay) - Đức An
Bài Hát: 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà. Sáng Tác và Trình Bày: Phật Tử Đức An Chế lại lời bài hát Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng. Bài hát trính từ buổi giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 16 của Đại Đức Giác Nhàn và cúng dường cuốn kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ...